skip to Main Content
Apple Roept Toeleveranciers Op CO2-neutraal Te Zijn In 2030
Afbeelding: Apple / Sinds 2018 draait de bedrijfsvoering van Apple zelf al op 100 procent hernieuwbare energie en het bedrijf werkt er hard aan om ook de energiehuishouding van de toeleveranciers wereldwijd steeds schoner te laten zijn.

Apple roept toeleveranciers op CO2-neutraal te zijn in 2030

Het bedrijf spoort leveranciers versneld aan om hun productie voor Apple CO2-neutraal te maken en vergroot wereldwijd investeringen in schone energie en klimaatoplossingen.

Apple heeft vandaag wereldwijd toeleveranciers opgeroepen nieuwe stappen te zetten om uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en te streven naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering. Het bedrijf gaat evalueren hoe zijn grote productiepartners hun Apple-gerelateerde bedrijfsactiviteiten CO2-neutraal maken – wat onder meer betekent dat ze voor 100 procent op hernieuwbare stroom gaan draaien – en zal de voortgang op jaarbasis bijhouden. Apple draait zelf al CO2-neutraal sinds 2020 en werkt hard aan het ambitieuze doel om CO2-neutraal te worden in de hele wereldwijde toeleveringsketen en de levenscyclus van elk product.

De impact van klimaatverandering doet zich overal ter wereld steeds sterker voelen en daarom heeft Apple ook initiatieven en investeringen aangekondigd om bij te dragen aan een CO2-neutrale wereldwijde economie, en innovatieve lokale klimaatoplossingen te stimuleren. Het betreft hier aanzienlijke investeringen in hernieuwbare energie in Europa, partnerschappen ter ondersteuning van bedrijven die de transitie naar schone energie willen maken en nieuwe ondersteuning voor CO2-verwijderingsprojecten en lokale klimaatoplossingen overal ter wereld.

“De strijd tegen klimaatverandering heeft bij Apple zeer hoge prioriteit en met stappen zoals deze zetten we onze woorden in daden om”, aldus Tim Cook, CEO van Apple. “We blijven vol overtuiging samenwerken met onze leveranciers om de toeleveringsketen in 2030 CO2-neutraal te krijgen. Klimaatmaatregelen houden bij Apple niet op bij onze eigen activiteiten en we zijn vastbesloten om op deze manier een aanzet te geven tot grootschaligere verandering.”

Klimaatmaatregelen in de toeleveringsketen stimuleren

Apple dringt er bij toeleveranciers wereldwijd op aan dat ze sneller maatregelen treffen om CO2-neutraal te worden in hun Apple-gerelateerde bedrijfsactiviteiten. Apple vereist rapportage over de voortgang met betrekking tot deze doelen – met name vermindering van Scope 1- en Scope 2-emissies in productie voor het bedrijf – en gaat de jaarlijkse voortgang monitoren en controleren. Apple zal partnerschappen aangaan met leveranciers die hier vaart achter zetten en die meetbare voortgang boeken op de weg naar CO2-neutraliteit.

Daarnaast stimuleert Apple leveranciers om de uitstoot van broeikassen ook terug te dringen in productie die niet Apple-gerelateerd is, en prioriteit te geven aan schone energie. Als onderdeel van de inspanningen voor het doel van 2030 heeft Apple de uitstoot sinds 2015 met 40 procent teruggebracht, grotendeels door verbeteringen in energiezuinigheid en CO2-arm ontwerp. Het bedrijf is in de eigen werkzaamheden al CO2-neutraal en werkt nu aan de transitie naar hernieuwbare energie in de toeleveringsketen.

Meer dan 200 leveranciers die samen 70 procent van de directe productie van Apple voor hun rekening nemen, hebben al toegezegd schone energie zoals wind- of zonne-energie te gaan gebruiken in al hun productie voor Apple. Veel grote productiepartners – onder wie Corning Incorporated, Nitto Denko Corporation, SK hynix, STMicroelectronics, TSMC en Yuto – hebben toegezegd de gehele productie voor Apple op 100 procent hernieuwbare energie te laten draaien.

Om de leveranciers te helpen aan de toezeggingen te voldoen en zelfs nog meer te doen dan ze hebben beloofd, biedt Apple via het Clean Energy Program een pakket gratis e-learningresources en live trainingen aan, en kijkt het bedrijf samen met leveranciers en lokale partners naar effectieve oplossingen voor hernieuwbare energie en verwijdering van CO2. Alleen al dit jaar hebben meer dan 150 vertegenwoordigers van leveranciers deelgenomen aan live trainingen. Apple wil deze resources beschikbaar stellen voor een uniek trainingsplatform dat gratis is voor bedrijven in veel verschillende sectoren, zodat grote en kleine bedrijven – zowel in de toeleveringsketen van Apple als daarbuiten – toegang hebben tot middelen en belangenbehartigingsnetwerken die kunnen bijdragen aan het versnellen van de transitie naar 100 procent schone energie en een CO2-neutrale bedrijfsvoering.

Meer schone energie voor productgebruik door klanten 

Als onderdeel van Apple’s inspanningen op het gebied van schone energie gebruikt het bedrijf sinds 2018 hernieuwbare energie voor alle eigen kantoren, Apple stores en datacenters in 44 landen. En de leveranciers hebben wereldwijd al meer dan 10 gigawatt aan schone energie bijgedragen. Voortbouwend op deze cijfers wil Apple de bouw faciliteren van grootschalige zonne- en windenergieprojecten in Europa (van 30 tot 300 megawatt), nadat het bedrijf eerder dit jaar al om voorstellen had gevraagd. Voor de komende jaren streeft Apple ernaar om voor genoeg hernieuwbare energie te zorgen om alle Apple devices in Europa te voorzien van CO2-arme stroom, en intussen ervoor te zorgen dat de kantoren, Apple stores en datacenters op 100 procent schone energie blijven draaien. In totaal komt er met de geplande investeringen 3000 gigawattuur hernieuwbare energie per jaar bij in het stroomnet.

De Europese investeringen maken deel uit van de bredere strategie om iets te doen aan de koolstofvoetafdruk van 22 procent die verantwoordelijk is voor het opladen van de devices van klanten. Waar mogelijk implementeert Apple schone-energieprojecten op CO2-intensieve stroomnetten en vergroot zo de impact op de Europese energiesector in een tijd dat hernieuwbare stroomopwekking belangrijker is dan ooit. Eerder dit jaar heeft het bedrijf nieuwe projecten voor hernieuwbare energie aangekondigd in de Verenigde Staten en Australië, die gericht zijn op het gebruik van producten door klanten.

Klanten in de verenigde Staten kunnen nu door middel van Clean Energy Charging bijdragen aan een lagere koolstofvoetafdruk van iPhone. Deze nieuwe feature, die deze maand met iOS 16 beschikbaar komt in de Verenigde Staten, houdt in dat gekeken wordt naar verwachte oplaadtijden en naar periodes waarin op het net schonere energiebronnen zoals zonne- en windenergie worden gebruikt. Om klanten, werknemers en partners bij de les te houden op het gebied van klimaatvriendelijkheid is Apple toegetreden tot het CoolClimate Network van de University of California in Berkeley, een samenwerkingsverband waarin wordt onderzocht hoe het voor personen en organisaties aantrekkelijker en makkelijker kan worden om beslissingen te nemen die tot weinig CO2-uitstoot leiden.

Rechtvaardige en financieel haalbare klimaatoplossingen overal ter wereld

Apple kondigt vandaag ook drie nieuwe projecten aan via het Restore Fund, een uniek project waarbij ernaar gestreefd wordt onttrekking van CO2 aan de atmosfeer financieel winstgevend te maken. In samenwerking met Conservation International en Goldman Sachs heeft Apple samen met drie hoog aangeschreven bosbeheerders in Brazilië en Paraguay geïnvesteerd in het herstel van 60.000 hectare aan duurzaam gecertificeerd productiebos en de bescherming van ongeveer 40.000 ha aan natuurlijke bossen, graslanden en wetlands.

Men verwacht dat met deze bosprojecten in 2025 in totaal 1 miljoen ton CO2 aan de atmosfeer zal worden onttrokken. Voor goede monitoring, rapportage en controle van de impact van deze CO2-verwijderingsprojecten analyseert Apple samen met partners satellietbeelden en wordt er innovatieve remote sensing-technologie toegepast.

Terwijl Apple blijft streven naar 75 procent minder uitstoot in 2030 geeft het bedrijf ook hoge prioriteit aan goede natuurlijke oplossingen voor de resterende 25 procent aan uitstoot die bij de huidige stand van de technologie onvermijdelijk is. Tegelijkertijd kijkt Apple ook naar geheel nieuwe oplossingen, onder meer via steun aan analyses door Carbon Direct met het oog op de ontwikkeling van duurzame vliegtuigbrandstof.

Behalve de Restore Fund-projecten heeft Apple vandaag ook nieuwe partnerschappen aangekondigd voor lokale klimaatoplossingen over de hele wereld:

  • In Namibië en Zimbabwe werkt Apple in het programma Climate Crowd samen met het Wereld Natuur Fonds (WNF) om klimaatbestendigheid en duurzaam levensonderhoud te stimuleren. Climate Crowd slaat de handen ineen met lokale gemeenschappen die geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatverandering, en helpt ze klimaatbestendiger te worden en manieren te ontwikkelen om te voorzien in het levensonderhoud, zodanig dat de natuurlijke hulpbronnen van de omgeving worden beschermd en hersteld. Denk hierbij aan klimaatvriendelijke landbouw, bijenhouderij en het opvangen van regenwater. In deze regio ondersteunt het programma ook projecten zoals de invoering van schone fornuizen, zodat gemeenschappen over energie kunnen beschikken zonder de natuurlijke bronnen uit te putten.
  • In China is Apple een partnerschap aangegaan met China Green Carbon Foundation om onderzoek te doen, best practices te laten zien en netwerken van belanghebbenden op te bouwen rondom het doel om meer en betere verantwoord beheerde natuurlijke koolstofputten in gebruik te nemen. Hierbij worden prioriteitgebieden in de provincie Sichuan in kaart gebracht en worden er richtlijnen voor best practices en en methoden voor bosbeheer ontwikkeld die ook in andere regio’s toepasbaar zijn. Apple gaat ook een pilotproject in Chengdu ondersteunen voor de mogelijkheid van CO2-verwijdering in stedelijke en semistedelijke gebieden, om best practices voor CO2-verwijdering in stedelijke delen van China vast te stellen en de klimaatbestendigheid te verbeteren.
  • In de Keniaanse regio Chyulu Hills werkt Apple sinds 2020 samen met Conservation International om te laten zien dat verbeterde veehouderijmethoden kunnen bijdragen aan het herstel van belangrijke graasgebieden, het afvangen van CO2 en de inrichting van een klimaatbestendig herdersleven in Afrika. Op dit moment zijn er al honderden Masai getraind in betere methoden om graasgebieden te beheren, waarbij onder meer wordt gekeken naar vermindering van bodemerosie, natuurherstel en door vrouwen geleide graspercelen.
  • In Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika is Apple een samenwerking met ChangemakerXchange gestart om klimaatmaatregelen en -leiderschap in de regio te versterken. Door een netwerk op te zetten waarin jongeren een belangrijk rol krijgen in klimaatinnovatie, brengt Apple oplossingen en financieringsmogelijkheden met elkaar in contact en draagt het bedrijf bij aan de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten. Het initiatief zal worden gelanceerd tijdens de Klimaatconferentie van de VN in Egypte in 2027 en komende twee jaar zal er een groep van 100 ‘change-makers’ en maatschappelijke vernieuwers – 50 uit Europa en 50 uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika – worden ondersteund.

 

Back To Top